Algemene Voorwaarden Goodfeeling.nl

  1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Goodfeeling.nl: de eenmanszaak die zich bezighoudt met het aanbieden van diensten via de website Goodfeeling.nl;

b. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Goodfeeling.nl;

c. Diensten: alle diensten die door Goodfeeling.nl worden aangeboden via de website Goodfeeling.nl.

  1. Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Goodfeeling.nl en op alle overeenkomsten die tussen Goodfeeling.nl en de klant worden gesloten.

b. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen Goodfeeling.nl en de klant.

  1. Aanbod en overeenkomst

a. Het aanbod van Goodfeeling.nl is vrijblijvend en kan te allen tijde worden gewijzigd.

b. Goodfeeling.nl kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

c. Een overeenkomst tussen Goodfeeling.nl en de klant komt tot stand op het moment dat de klant akkoord gaat met het aanbod van Goodfeeling.nl.

d. Goodfeeling.nl behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

  1. Prijzen en betaling

a. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief btw.

b. Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

c. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.

d. Indien de klant in verzuim is, is Goodfeeling.nl gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of op te schorten, zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens de klant.

  1. Aansprakelijkheid

a. Goodfeeling.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van het gebruik van de diensten van Goodfeeling.nl, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Goodfeeling.nl.

b. De aansprakelijkheid van Goodfeeling.nl is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Goodfeeling.nl wordt gedekt.

c. Goodfeeling.nl is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, vertragingen, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.

d. De klant vrijwaart Goodfeeling.nl tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst tussen Goodfeeling.nl en de klant.

  1. Intellectuele eigendomsrechten

a. Alle intellectuele-eigendomsrechten op de diensten en op de website van Goodfeeling.nl, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten en databankrechten, berusten uitsluitend bij Goodfeeling.nl.

b. De klant verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de diensten van Goodfeeling.nl.

c. Het is de klant niet toegestaan om de diensten van Goodfeeling.nl te verveelvoudigen, openbaar te maken of te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn bedoeld, tenzij Goodfeeling.nl hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven.

  1. Overmacht

a. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, internet, computer- of telecommunicatiefaciliteiten, oorlog, mobilisatie, binnenlandse onrust, molest, stakingen, uitsluitingen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in het vervoer, natuurrampen, brand, waterschade en andere onvoorziene omstandigheden, waardoor nakoming van de overeenkomst door Goodfeeling.nl redelijkerwijs niet meer van haar kan worden verlangd, wordt de nakoming van de overeenkomst opgeschort dan wel beëindigd, zonder dat Goodfeeling.nl tot enige schadevergoeding gehouden is.

b. Indien de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen.

  1. Geschillen

a. Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen Goodfeeling.nl en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Goodfeeling.nl gevestigd is.

  1. Wijzigingen en aanvullingen

a. Goodfeeling.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

b. Wijzigingen of aanvullingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

c. Wijzigingen of aanvullingen worden schriftelijk bekendgemaakt en treden in werking op de datum die in de bekendmaking is vermeld, dan wel in gebreke daarvan, op de datum van bekendmaking.

  1. Slotbepalingen

a. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van kracht. Partijen zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

b. De klant is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Goodfeeling.nl.

c. Goodfeeling.nl is gerechtigd om haar rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant.

d. De versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, blijft van toepassing op die overeenkomst.

e. De algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de Nederlandse tekst en vertalingen daarvan, prevaleert de Nederlandse tekst.

f. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend voor de specifieke overeenkomst waarop de afwijking betrekking heeft en hebben geen gevolgen voor andere overeenkomsten.

g. De klant verklaart dat hij deze algemene voorwaarden heeft ontvangen en daarmee akkoord gaat.